uvod

Základná škola

 

 • zabezpečuje žiakom s telesným postihnutím počas plnenia povinnej školskej dochádzky plnenie špecifických potrieb a požiadaviek na komplexnú starostlivosť
 • hlavnou úlohou je dať žiakom školy vedomosti, zručnosti a návyky s ohľadom na ochorenie a postihnutie žiaka
 • individuálny prístup
 • väčšina žiakov našej základnej školy pokračuje v štúdiu na strednej škole
 • učebne a triedy sú vybavené špeciálnym nábytkom, pomôckami a počítačmi
 •  

  Školský vzdelávací program - základná škola pdf

  Tlačivá:  

  Žiadosť o prijatie do základnej školy doc

  Lekárska správa o dieťati doc

  Plán aktivít so žiakmi I. stupňa ZŠ na školský rok 2014/2015 pdf

  Plán aktivít so žiakmi II. stupňa ZŠ na školský rok 2014/2015 pdf